เรื่อง กำหนดการยื่นคำขอฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565