เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565