เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการประเมินความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565