เรื่อง กำหนดการปิด – เปิด พร้อมลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565