เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด พร้อมลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565