เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566