เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์