เรื่อง รายงานผลการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา 2565 🆕