เรื่อง ลิงค์ และ OR Code แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา 2565 🆕