เรื่อง ประกาศราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลคำแบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)🆕

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)