เรื่อง ลิงค์ และ QR Code แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา 2565 🆕