ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และครูที่ปรึกษา
ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อดูแลนักเรียนที่กลับมากักตัวต่อที่บ้าน ในกิจกรรม “BVC7 ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด” โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

0 Comments

26 สิงหาคม 2564 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกิจกรรมหลักสูตร ผ่านทางระบบ Google Meeting โดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม

0 Comments

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกาาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุม

0 Comments