สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายชวัลณัฐ  แจ่มจำรัส
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายศักรินทร์ สุวรรณบริบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายจารุบตร  ศรีสนิท
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายหัสดีณัฎฐ์  คชเมธีสัมฤทธิ์             
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด
นายปฐพงษ์  พูลเกษม
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมฯ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกานต์ สีห์ราช
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพร

นายสาทิต  สงขกุล
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกกำลัง
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย ภูบดินทร์ เหลืองอร่าม
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายปฏิพัฒน์  ศรีอ่อน
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสมเจตต์  วงษ์สมุทร
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายสุทธิพงษ์  ชุ่มฤทัย
วทบ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายกิตติพันธ์  ชื่นมีสี
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายอนุชา  ดวงแก้ว
วทบ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายภาคภูมิ ปานสมุทร
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิทวัส  วรรณรังษี 
สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม(ETT)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวแพนพิง   จุ้ยโต
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายณัฐพล  สมบูรณ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี