สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายชวัลณัฐ  แจ่มจำรัส
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายศักรินทร์  สุวรรณบริบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวภิราพร  ศิริปรุ      
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธนศักดิ์   บุญจิตธะรม     
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์