สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายชวัลณัฐ  แจ่มจำรัส
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายจารุบุตร ศรีสนิท
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายศักรินทร์  สุวรรณบริบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายหัสดีณัฎฐ์  คชเมธีสัมฤทธิ์             
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์